Onze resultaten

We streven naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling en toetsen dat op allerlei fronten. Naast dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten houdt, nemen we twee keer per jaar toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. 

Eindresultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan. Naar onze mening zeggen cijfers vooral iets als je die afzet tegen de eigen mogelijkheden van het kind.
Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.
Op obs Wijdewormer nemen wij sinds 2019 de IEP-Eindtoets af. Nadat schooljaar 2019-2020 er geen eindtoets is afgenomen in verband met corona, heeft deze dit schooljaar wel plaats gevonden. Het eindresultaat steeg van 81,5 in 2018-2019 naar 85,7 dit jaar, ver boven het landelijk gemiddelde van 79,7. Dit is gevolg van het werken met het EDI-model waarmee we in 2018 zijn gestart. We zijn trots dan ondanks het twee lockdowns de leerlingen van groep 8 zo goed hebben gepresteerd.
Onze leerlingen gaan naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Klik hier de actuele uitstroomgegevens.

Tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers
In april 2021 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. De leerlingen gaven obs Wijdewormer een 8,6 de ouders een 7,6 en de medewerkers een 7,9. Alle rapportcijfers zijn hoger dan in 2018 en hoger dan het landelijk gemiddelde. Leerlingen, ouders en medewerkers geven aan dat er een prettige sfeer in de school is. Leerlingen en leraren hebben een goede band met elkaar. Leerlingen benoemen dat ze altijd bij iemand van de school terecht kunnen als er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden.
Hier vindt u meer resultaten uit het onderzoek.

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Na een mindere beoordeling in 2018 beoordeelde de Inspectie de school bij het herstelonderzoek in 2019 als Voldoende. Hoewel de leerresultaten nog verbeterd kunnen worden, is de kwaliteitszorg en het onderwijsleerproces van voldoende kwaliteit. Bovendien is er een stijgende trend zichtbaar in de tussentijdse resultaten van de leerlingen. 

U kunt hier het laatste inspectierapport lezen. 

We zijn trots het snelle herstel van de kwaliteit van ons onderwijs wat zich vertaald in een hogere waardering van alle belanghebbenden van onze school.

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van obs Wijdewormer. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag.

Ouders aan het woord

"Fijn aan deze school is de kleinschaligheid en daarmee veilige en geborgen sfeer"

"Ook de korte lijnen naar de leerkrachten en de directie zijn prettig".