Uw kind, onze zorg

Obs Wijdewormer is een school waarbij alle kinderen van harte welkom zijn. Als een kind een specifiek onderwijsaanbod nodig heeft, dan doen we dit onder het motto 'Zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk en zo vroeg mogelijk'. We willen dat een kind bij ons op school op de juiste plaats is en toetsen dit aan de volgende criteria:
  • Een kind moet zich op school prettig voelen en ontwikkelen.
  • De groep moet zich prettig voelen en ontwikkelen.
  • De leerkracht moet zich prettig voelen en ontwikkelen.

Breed Ondersteunings Team
De directeur, de intern begeleider, de School Ondersteuner Passend Onderwijs en de schoolmaatschappelijk werker vormen samen het zogenaamde Breed Ondersteunings Team (BOT). Het BOT bespreekt op afroep vijf keer per jaar leerlingen die specifieke onderwijsbehoeftes hebben binnen onze school. De ouders worden ook uitgenodigd voor dit overleg. 
Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Zaanstreek. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo of so aangevraagd worden altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Wij werken met Laika, een programma voor leerkrachten waarbij aandacht is voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Door het speciale aanbod van de begeleiders kan het team van Wijdewormer inzetten op het aanbieden van een rijke leeromgeving, het creëren van onderzoekend en experimenterend leren, het inzetten van talenten van leerlingen en uitdagende opdrachten waarbij het 'leren leren' prioriteit heeft. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. 
Indien de school dan nog onvoldoende uitdaging biedt voor een leerling, bestaat er de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok.

Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. OBS Wijdewormer wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.
U leest hier meer over in het schoolondersteuningsprofiel. (SOP)

Ouders aan het woord

"Fijn om te zien dat de school volop in ontwikkeling is"

"Er zit beweging in, zoals de introductie van het vernieuwend onderwijs. Top!"